เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

 

   ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานานทั้งยังดำรงตำแหน่งในระดับบริหารย่อมทราบและตระหนักได้เป็นอย่างดีว่า นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องทางในการทุจริตหรือไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อลูกค้าและกิจการของนายจ้างการที่ลูกจ้างทราบว่าในการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการไถ่ถอนจำนองให้แก่ลูกค้ามีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานและจะต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบหมายให้บริษัทภายนอกที่นายจ้างว่าจ้างไปมอบงานให้พนักงานของตนไปดำเนินการต่อ แต่ลูกจ้างกับติดต่อ พ. โดยตรงเป็นช่องทางให้ พ. เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากลูกค้าของนายจ้าง  การกระทำของลูกจ้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 แล้วมีเหตุที่ทำให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างต่อไปได้จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

การกระทำอย่างไรเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559

เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ได้เปรียบผู้รับจ้างอีกรายหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม...

อ่านต่อ »