มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ2549

คำวินิจฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง

คำวินิจฉัยที่10/2555

นายจ้างกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง

คำวินิจฉัยที่59/2541

สัญญาจ้างเหมาขนส่งยานยนต์-ค้ำประกัน-จำนอง

คำวินิจฉัยที่71/2545

สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย