เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558

เลิกจ้างเพราะผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่...

อ่านต่อ »

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8491/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8491/2559

นายจ้างเปลี่ยนการให้สวัสดิการจากสิ่งของและบริการมาเป็นตัวเงินแล้วจะทำให้สวัสดิการดังกล่าวกลายเป็นค่าจ้าง หรือไม่..

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6433/2549

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6433/2549

นายจ้างกับลูกจ้างตกลงทำสัญญาจ้างโดยให้มารดาลูกจ้างรับเงินค่าจ้างแทนผู้จ้าง สัญญาจ้างตกเป็นโมฆะหรือไม่....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฏีกาที่ 4681/2559

ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานาน....

อ่านต่อ »