ไม่ขอต่อสัญญาจ้าง โดนหักเงินค้ำประกันได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอสอบถามปัญหาดังนี้ครับ
ที่ทำงานเดิมปกติจะมีการจัดทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะ 1 ปี และมีการต่อสัญญาเป็นปีต่อปี ซึ่งในสัญญาจ้างจะมีข้อมูลระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจนในสัญญาจ้าง

ในตอนที่ได้ออกจากที่ทำงานเดิมนั้นได้แจ้งเป็นวาจาว่าไม่ความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้างก่อนในวันต่อสัญญาใหม่ 1 วัน ในวันถัดมาได้เขียนเอกสารแจ้งขอรับหนังสือรับรองการทำงาน และเงินค้ำประกันคืน จากการสัญญาจ้างสิ้นสุด ซึ่งในขณะนี้ได้รับแจ้งว่าทางเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและขอหักเงินประกันการทำงานวันละ 100 บาทเป็นเวลา 30 วัน เสมือนการลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จึงขอถามว่า
1 .ในกรณีนี้ทางที่ทำงานเดิมสามารถหักเงินค้ำประกันได้หรือไม่
2. ถ้าไม่สามารถทำได้จะสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อดำเนินการขอคืนส่วนที่หักไปครับ

จากกรณีข้างต้นต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ เงินเดือนสุดท้ายพร้อมเงินค้ำประกันยังไม่ได้รับเลยครับ(เงินประกันยังถูกหักอยู่ และผมเองก็ไม่ได้มีสร้างความเสียหายอันใด แจ้งเพียงหักจากการไม่แจ้งไม่ต่อสัญญาล่วงหน้า 30 วันแค่นั้น) และได้รับการติดต่อมาว่าจะจ่ายให้ได้ต้องเขียนเป็นเอกสารลาออกครับ ไปติดต่อคุ้มครองแรงงานได้รับการแจ้งว่าต้องผ่านสังกัดขั้นต้นก่อน (ที่ทำงานเดิมเป็นสถานศึกษาอุดมศึกษาเอกชน) 


 คุณเอ (คนเดิม)    7/6/2015 10:41:08 AM  


กรณีตามคำถามของคุณเอ ทนายขอตอบคำถามของคุณดังนี้ครับ
เงินคำ้ประกันการทำงานคือเงินที่นายจ้างหักเอาไว้เพื่อเป็นเงินชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้แก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างพ้นจากความเป็นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องคืนเงินค้ำประกันให้แก่ลูกจ้างภายในกำหนด 7 วัน หลังจากหักเงินค่าเสียหายแล้วเหลือเท่าใดก็คืนเท่านั้นหากไม่เหลือก็ไม่ต้องคืน หากหักแล้วความเสียหายมากกว่าเงินประกันคราวนี้นายจ้างจะใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกเอาเงินค่าเสียหายจากนายจ้าง. กรณีของคุณเอหากคุณไม่ได้ก่อความเสียหายในระหว่างการทำงานนายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณในกำหนดข้างต้นครับ หากล่วงเลยเวลาแล้วนายจ้างไม่ยอมคืนทนายแนะนำให้คุณใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลแรงงานหรืออาจไปใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานก็ได้ครับ


 ทนายป๊อด    6/26/2015 3:32:00 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน