ขอสอบถามเรื่องสัญญาจ้างปีต่อปี หรือสัญญาตามระยะเวลาโครงการ