เมื่อครบเกษียน60ปี

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

1.เมื่อครบอายุเกษียน60ปีลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างตามระยะเวลาการทำงานหรือไม่อย่างไร


2.ถ้าครบอายุแล้วบริษัทไม่ได้แจ้งและจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างและลูกจ้างไม่ได้ท้วงติงแต่ได้ทำงานต่อไปอีก1ปีแล้วถูกเลิกจ้างเม่ืออายุ61ปีลูกจ้างจะยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการครบเกษียนอายุ60ปีก่อนหน้านี้ไหมครับ


3.ถ้าครบอายุแล้วบริษัทไม่ได้แจ้งและจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างและลูกจ้างไม่ได้ท้วงติงแต่ได้ทำงานต่อไปอีก1ปีแล้วลูกจ้างลาออกเองเม่ืออายุ61ปีลูกจ้างจะยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการครบเกษียนอายุ60ปีก่อนหน้านี้ไหมครับ


4งลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างรไในกรณีที่ครบอายุเกษียนตามข้อ2 เช่นควรรับเงินชดเชยก่อนแล้วทำสัญญาว่าจ้างใหม่กับนายจ้าสำหรับการทำงานหลังจากนั้นหรือทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิก

กรณีตามคำถามขอบตอบดังนี้ครับ 


ตอบ: 1. หากในระเบียบกำหนดเกษียณอายุงานที่  60 ปี เมื่อครบอายุเกษียณนายจ้างให้ออกจากงานก็จะต้องได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาทำงานตามที่กฏหมายกำหนดไว้ครับ ให้ดูในมาตรา 118 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ


        2.มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเมื่อคราวอายุ  60 ปี ครับ และจะได้เงินชดเชยอีกยอดหนึ่งจากอายุงานใหม่หลังเกษียณอายุครับ


        3.มีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยก้อนที่ อายุเกษียณครับ แต่จะไม่ได้ค่าชดเชยอายุงานใหม่หลังเกษียณอายุครับเพราะลาออกไม่ได้เลิกจ้าง


        4.ก็ควรจะคุยกับนายจ้างครับขอรับเงินชดเชยเกษียณอายุก่อน แล้วหากจะทำสัญญาจ้างกันใหม่ก็เริ่มนับอายุงานตามสัญญาจ้างฉบับใหม่ครับ 


 ทนายป๊อด    8/8/2018 2:00:49 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน