เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทบังคับให้แจ้งลาออกล่วงหน้า 90 วัน ทำได้ด้วยเหรอครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ในสัญญาการจ้างงาน มีข้อความในเรื่องการยกเลิกสัญญาจ้าง โดยการแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า โดยที่บังคับให้พนักงานยินยอมที่จะแจ้งล่วงหน้า 90 วัน แต่ในขณะที่ทางบริษัท ถ้าต้องการจะแจ้งยกเลิกการจ้างงาน จะแจ้งล่วงหน้า 30 วัน 


และในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนด 90 วัน จะต้องจ่ายส่วนต่างของจำนวนวันที่ยังคงเหลือให้กับบริษัทเป็นค่าชดเชย 


ซึ่งข้อความนี้ถูกระบุอยู่สัญญาจ้างงาน ซึ่งพนักงานก็ต้องเซ็นยินยอม เพื่อให้ได้งานทำ 


ถ้ามีกรณีที่ ลูกจ้างเขียนใบลาออกและส่งให้กับบริษัท โดยที่ถ้านับจำนวนวัน แจ้งล่วงหน้าถึง 40 วัน และก่อน 1รอบการจ่ายเงินเดือน และประสงค์ให้เมื่อครบ 40วันนี้เป็นวันสิ้นสุดการจ้างงาน ตามความประสงค์ของลูกจ้าง นายจ้างจะสามารถฟ้องร้องตามข้อสัญญาจ้างที่ระบุไว้ได้หรือไม่ครับ