บริษัทบังคับให้แจ้งลาออกล่วงหน้า 90 วัน ทำได้ด้วยเหรอครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ในสัญญาการจ้างงาน มีข้อความในเรื่องการยกเลิกสัญญาจ้าง โดยการแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า โดยที่บังคับให้พนักงานยินยอมที่จะแจ้งล่วงหน้า 90 วัน แต่ในขณะที่ทางบริษัท ถ้าต้องการจะแจ้งยกเลิกการจ้างงาน จะแจ้งล่วงหน้า 30 วัน 


และในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนด 90 วัน จะต้องจ่ายส่วนต่างของจำนวนวันที่ยังคงเหลือให้กับบริษัทเป็นค่าชดเชย 


ซึ่งข้อความนี้ถูกระบุอยู่สัญญาจ้างงาน ซึ่งพนักงานก็ต้องเซ็นยินยอม เพื่อให้ได้งานทำ 


ถ้ามีกรณีที่ ลูกจ้างเขียนใบลาออกและส่งให้กับบริษัท โดยที่ถ้านับจำนวนวัน แจ้งล่วงหน้าถึง 40 วัน และก่อน 1รอบการจ่ายเงินเดือน และประสงค์ให้เมื่อครบ 40วันนี้เป็นวันสิ้นสุดการจ้างงาน ตามความประสงค์ของลูกจ้าง นายจ้างจะสามารถฟ้องร้องตามข้อสัญญาจ้างที่ระบุไว้ได้หรือไม่ครับ

กรณีตามคำถามของคุณJBSS ทนายขอตอบดังนี้ครับ 
ตอบ ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้มีผลการลาออกหรือเลิกจ้างในคราวรับเงินค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า นั่นหมายความว่า ถ้านายจ้างกำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งก็นยจ้างหรือลูกจ้างก็สามารถบอกเลิกจ้างช้าที่สุดในวันรับเงินค่าจ้าง เมื่อถึงวันรับเงินค่าจ้างในคราวถัดไปผลการเลิกจ้างหรือลาออกก็จะมีผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างส้ินสุดลงแล้ว  ดังนั้นหากระเบียบข้อบังคับในการทำงานกำหนดให้ต้องแจ้งก่อน 90 วัน หากลูกจ้างไม่ทำตามแต่ได้ปฏิบัติตามกฏหมายกำหนดไว้กรณีอย่างนี้ถือว่าลูกจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การไม่ทำตามระยะเวลาของนายจ้างกำหนดก็ไม่อาจนำมาใช้บังคับเพื่อเรียกร้องเอาความเสียหายต่างหรือค่าปรับตามสัญญาได้


 ทนายป๊อด    1/16/2019 2:35:49 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน