เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

“เราคือผู้ชำนาญการเรื่องแรงงาน มีปัญหาด้านแรงงานเราช่วยท่านได้ ท่านที่มีปัญหาต้องการให้ทนายเข้าว่าความเป็นตัวแทนท่านในคดีแรงงาน รับดำเนินการให้ท่านทุกศาลของศาลแรงงาน 
 
เราได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานอยู่ภายใต้ประกาศของสภาทนายความ เลขทะเบียนสำนักงาน 1090/2546 และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในนาม "บริษัท พิทักษสกล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด" ทะเบียนเลขที่ 0105555132157 โดยมีนายชัยรัตน์ ทัดเทียม (ทนายป๊อด) ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 859/2530 ใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เลขที่ 58/2553 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
 
จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทนายช่วยท่านได้โดยมิให้ท่านต้องเสียเปรียบในเชิงคดี”
 
 
 
 

 
บริษัทฯให้บริการด้านกฏแรงงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:-
 
 • รับเป็นทนายความในการจัดทำคำฟ้องเพื่อ เรียกค่าชดเชย,สินจ้างฯ,สวัสดิการค้าง,ค่าจ้างค้างชำระ,แก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง  
   
 • ฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน, ฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ครส. ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการละเมิดสัญญาจ้างแรงงาน  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
 • รับเป็นทนายเพื่อแก้ต่างเมื่อตกเป็นจำเลยในดคีแรงงาน  ,รับเป็นทนายเพื่อจัดทำร้องยื่นต่อศาลแรงงาน เช่น  ยื่นคำร้องขออนุญาตศาล การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง หรือลงโทษกรรมการลูกจ้าง ฯ 
 • รับเป็นผู้รับมอบอำนาจไปพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงาน ,คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ค.ร.ส.)
 • รับจัดทำร่างระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ,จัดทำแบบฟร์อมด้านงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน
   
 • รับจัดทำร่างสัญญาจ้างแรงงาน ,สัญญาห้ามแข่งขัน,สัญญาห้ามเปิดเผยความลับทางการค้า,สัญญาค้ำประกันการทำงาน
 • รับเข้าเป็นที่ปรึกษาในการเจรจาข้อเรียกร้อง จัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  
   
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายกฏหมายแรงงาน กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ ให้สถานประกอบกิจการทั่วไป หรือ สถาบันอบรมความรู้ทางกฏหมายทั่วไป
 
 
 

นอกจากด้านแรงงาน บริษัทฯยังได้มีทนายความที่มีประสบการณ์มีความชำนาญด้านต่าง ๆ เพื่อไว้รองรับการให้บริการกับลูกค้า อาทิเช่น 

 

 
 • ด้านการจดทะเบียนต่าง ๆ  เช่น
           การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,จดทะเบียนพาณิชย์,
           จดทะเบียนสิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
   
 •  ด้านการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 
           ขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทย  ขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน  ขอใบอนุญาตเก็บเคมีและวัตถุ
           อันตราย  ฯลฯ
   
 • ด้านการทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดิน เช่น
           เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำนิติกรรมจำนอง,ซื้อขาย,ให้,รับมรดกตามคำสั่งศาล
           ร่างจัดทำสัญญาซื้อขาย,สัญญาจะซื้อจะขาย,สัญญาจำนองที่ดิน ฯลฯ
   
 • ด้านการจัดทำพินัยกรรมและมรดก
           ร่างและจัดทำพินัยกรรม
           ร้องเป็นผู้จัดการมรดกกรณีมีพินัยกรรมและไม่มีพินัยกรรม
           เจราจาจัดทำสัญญาแบ่งทรัพย์มรดก  ฯลฯ
   
 • ร่างและจัดทำสัญญาทุกประเภท เช่น
           สัญญาเช่า,สัญญาซื้อขาย,สัญญาหุ้นส่วน
           สัญญาทางการค้า,สัญญาค้ำประกัน,สัญญาจ้างแรงงาน,สัญญารับเหมาแรงงาน ฯลฯ
   
 • รับเป็นที่ปรึกษากฏหมาย
           โรงงานอุตสาหกรรม
           บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป
   
 • รับว่าความทั้งคดีแพ่ง/อาญา ทั่วไป
            ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป
   
 • รับจัดทำบัญชี
            รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
            ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ
            จัดทำงบดุลพร้อมยื่นงบดุลประจำปี
 
 
มีปัญหาปรึกษาเราได้ โดยติดต่อ ที่
โทรศัพท์มือถือ  : 089-1280752
หรือจะส่งอีเมลมาที่  : tanaypod@yahoo.com