คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

 

         ในวันที่มีการจ่ายโบนัสซึ่งเป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ครั้งที่ 1 ตามประกาศเรื่องการจ่ายเงินโบนัสแม้ลูกจ้างจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวแต่การกระทำความผิดโดยเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ของลูกจ้างเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 และนายจ้างตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ซึ่งตามบันทึกผลการสัมภาษณ์ได้ความว่ามีการสอบถามพยานตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา เช่นนี้ ลูกจ้างจึงกระทำความผิดในรอบระยะเวลาปฏิบัติงานที่นายจ้างจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างในปี 2553 เมื่อเงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้มาก ให้ดี ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทำงานกับนายจ้างเป็นเวลานาน ให้ลูกจ้างมีความจงรักภักดีกับนายจ้าง ทั้งการกระทำของลูกจ้างต้องด้วยบทลงโทษสถานหนัก ซึ่งตามระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและอำนาจในการลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิดฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ที่นายจ้างจะงดจ่ายเงินโบนัสให้ลูกจ้างได้ ดังนั้นนายจ้างชอบที่จะไม่จ่ายเงินโบนัสของปี 2553 ให้แก่ลูกจ้างไม่เป็นการกระทำผิดสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 5

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4864/2559

ลูกจ้างกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานสถานหนักในรอบปีการทำงานที่จะจ่ายเงินโบนัส นายจ้างไม่จ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้าง...

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1794-1795/2559

การกระทำอย่างไรที่ถือว่ากรรมการลูกจ้างประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างที่ดีและท้าทายต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยว....