คำวินิจฉัยที่71/2545

     
     โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มคนงานได้ทำสัญญากับโจทก์ว่า จำเลยที่ ๑ ตกลงรับจ้างตัดอ้อยในฤดูการหีบอ้อยให้โจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ จะจัดหาคนงานจำนวน ๔๐ คน ไปรับจ้างตัดอ้อยและจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าหากจำเลยที่ ๑ ไม่ไปตัดอ้อยให้แก่โจทก์ตามที่ตกลงกัน จำเลยที่ ๑ ยอมคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไว้แล้วพร้อมชำระเบี้ยปรับให้โจทก์เพิ่มอีก ๒ เท่า เมื่อถึงกำหนดจำเลยที่ ๑ ไม่จัดหาคนงานไปรับจ้างตัดอ้อยให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับจ้างตัดอ้อยให้แก่โจทก์ด้วยตนเอง แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๑ ตกลงรับจ้างหาไปหาคนงานให้แก่โจทก์เป็นการจัดหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างซึ่งเป็นการจัดหางานอันเป็นการที่จำเลยที่ด ๑ รับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่โจทก์ สัญญาระหว่างโจทก์กับำเลยที่ ๑ จึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน
 
 
     อธิบดีฯ วินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
 
 
 
 
 
 
 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

สัญญาจ้างลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่........

 คำวินิจฉัยที่19/2555

คำวินิจฉัยที่19/2555

ผู้บริหารมีฐานะเป็นพนักงานวิสาหกิจหรือไม่

ความเห็นของผู้ชม