คำวินิจฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

คำวินิจฉัยที่ 28/2559

สัญญาจ้างลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่........

คำวินิจฉัยที่19/2555

 คำวินิจฉัยที่19/2555

ผู้บริหารมีฐานะเป็นพนักงานวิสาหกิจหรือไม่

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

คำวินิจฉัยที่10/2555

คำวินิจฉัยที่10/2555

นายจ้างกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง

คำวินิจฉัยที่59/2541

คำวินิจฉัยที่59/2541

สัญญาจ้างเหมาขนส่งยานยนต์-ค้ำประกัน-จำนอง

คำวินิจฉัยที่71/2545

คำวินิจฉัยที่71/2545

สัญญาหาคนงานมารับจ้างตัดอ้อย

คำวินิจฉัยที่14/2542

คำวินิจฉัยที่14/2542

เลิกจ้าง-บันทึกข้อตกลงยอมจ่ายเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างให้ลูกจ้าง