คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 4681/2559

การกระทำอย่างไรเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17582/2557

ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18406 - 18412/2557

การคุ้มครองแรงงานครูใหญ่และครูสำหรับนายจ้างซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนอยู่ในบังคับกฏหมายใด....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8509/2559

เหตุสุดวิสัยที่เป็นเหตุให้นายจ้างต้องหยุดกิจการนั้นจะต้องเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้โดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545

ผู้จัดการเป็นผู้ประเมิณพนักงานทดลองงานจะผ่านการทดลองงานหรือไม่ ผู้จัดการชวนพนักงานหญิงไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2666/2556

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2666/2556

นายจ้างทำหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างแล้ว หลังจากนั้นลูกจ้างยื่นใบลาออกจากงาน ใบลาออกมีผลใดๆบ้าง...

อ่านต่อ »

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2560

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าชดเชย ต้องฟ้องร้องภายในกำหนดกี่ปี....

อ่านต่อ »

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

คำพิพาษาฎีกาที่ 1411/2559

ทำร้ายร่างกายเพื่อนพนักงานด้วยกัน นอกเวลาทำงานเป็นความผิด.....

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 1560/2559

สัญญาจ้างกำหนเวลาสิ้นสุดแน่นอน เมื่อครบกำหนดสัญญาจะต้อง.....

อ่านต่อ »