“เราคือผู้ชำนาญการเรื่องแรงงาน มีปัญหาด้านแรงงานเราช่วยท่านได้ ท่านที่มีปัญหาต้องการให้ทนายเข้าว่าความเป็นตัวแทนท่านในคดีแรงงาน รับดำเนินการให้ท่านทุกศาลของศาลแรงงาน 
 
เราได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานอยู่ภายใต้ประกาศของสภาทนายความ เลขทะเบียนสำนักงาน 1090/2546 และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในนาม "บริษัท พิทักษสกล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด" ทะเบียนเลขที่ 0105555132157 โดยมีนายชัยรัตน์ ทัดเทียม (ทนายป๊อด) ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 859/2530 ใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เลขที่ 58/2553 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
 
จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทนายช่วยท่านได้โดยมิให้ท่านต้องเสียเปรียบในเชิงคดี”
 
 
 
 

 
บริษัทฯให้บริการด้านกฏแรงงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:-
 
 
 
 

นอกจากด้านแรงงาน บริษัทฯยังได้มีทนายความที่มีประสบการณ์มีความชำนาญด้านต่าง ๆ เพื่อไว้รองรับการให้บริการกับลูกค้า อาทิเช่น 

 

 
 
 
มีปัญหาปรึกษาเราได้ โดยติดต่อ ที่
โทรศัพท์มือถือ  : 089-1280752
หรือจะส่งอีเมลมาที่  : tanaypod@yahoo.com